Có những đứa bạn lúc nó vui mình chẳng thấy nó đâu

Có những đứa bạn lúc nó vui mình chẳng thấy nó đâu. Nó chỉ xuất hiện trước mặt mình khi đang ở trong tình trạng tả tơi vì đời…
Nói chứ cái người để mình tìm đến trong lúc mình xinh đẹp vui tươi — Là bạn, cũng có thể là bè.
Nhưng người để mình tìm đến trong lúc mình bệ rạc nhất — Chắc chắn là người thân… Mình tin họ sẽ không vì một thời khắc suy sụp của mình mà chê mình xấu, mà cho rằng mình vô dụng…
#Cóngườithânchỉlàngườidưng.
#Cóngườidưnghơncảngườithân

2 thoughts on “Có những đứa bạn lúc nó vui mình chẳng thấy nó đâu”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *